MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Regulamin zwiedzania

§ 1

Informacje ogólne

 1. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce (zw. dalej Muzeum) jest czynny przez cały rok.
 2. Godziny otwarcia Muzeum oraz obowiązujący cennik zwiedzania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej www.muzeum.wloclawek.pl oraz przed wejściem na teren muzeum i przy kasie biletowej. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w godzinach otwarcia oraz w cenniku.
 3. Wejście na teren muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem natomiast ostatnie zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczyna się 90 minut przed zamknięciem Muzeum.
 4. Do momentu zamknięcia zwiedzający muszą opuścić Muzeum.
 5. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia możliwe jest tylko za zgodą Dyrekcji Muzeum.
 6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie z opiekunem, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór.

§ 2

Organizacja zwiedzania

 1. Zwiedzanie odbywa się tylko w godzinach otwarcia z ważnym biletem wstępu lub zaproszeniem. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
 2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. w całości lub wybranych sektorach z przewodnikiem lub bez.
 3. Ekspozycje wnętrz można zwiedzać tylko w obecności przewodnika lub wyznaczonego pracownika Muzeum.
 4. W przypadku natężonego ruchu turystycznego zwiedzający indywidualni formowani są na bieżąco w grupy. W takich przypadkach czas oczekiwania wynosi do 60 minut.
 5. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników/ pracowników muzeum.
 6. W sektorze wiejskim przewodnik oprowadza grupy do 25 osób. Ekspozycje wnętrz dworu zwiedza się w grupach do 15 osób.
 7. Niedozwolone jest odłączanie się od grupy. Należy poruszać się po trasie wyznaczonej przez przewodnika i tylko w jego obecności.
 8. Czas pobytu na terenie Muzeum, poza ekspozycjami wnętrz jest nieograniczony z zastrzeżeniem § 1, ust. 2-5.
 9. Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających, co może powodować brak możliwości wejścia do dworu w godzinach popołudniowych.
 10. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlanych i konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, budynków i ekspozycji wnętrz może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 11. Informacja o ograniczeniu dostępu zostaje podana do wiadomości zwiedzających
  w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w czasie zakupu biletu. Sytuacja, w której mowa nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 12. Rezerwacji terminu zwiedzania, usługi przewodnickiej oraz innych usług świadczonych przez Muzeum można dokonać
  z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 3

Postanowienia porządkowe

 1. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz:
  1. palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych i używania otwartego ognia;
  2. wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich użycie;
  3. spożywania we wnętrzach muzealnych wszelkich pokarmów i napojów;
  4. dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz;
  5. niszczenia zieleni i zrywania kwiatów, wyrzucania śmieci i zanieczyszczania terenu;
  6. wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania;
  7. wchodzenia na teren upraw, klombów i ogródków przyzagrodowych;
  8. podchodzenia do zwierząt i ich karmienia;
  9. wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi;
  10. zakłócania ciszy, w tym używania urządzeń audio bez słuchawek;
  11. jeżdżenia wszelkimi pojazdami za wyjątkiem wózków inwalidzkich;
  12. organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.
 2. Zwiedzanie wnętrz dworskich podlega dodatkowym rygorom:
  1. odzież wierzchnią, plecaki, torby i inne duże przedmioty należy pozostawić w szatni. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni;
  2. zabrania się wprowadzania lub wnoszenia zwierząt;
  3. zabrania się poruszania z wózkami dziecięcymi;
  4. zabrania się wstępu do oznakowanych lub w inny sposób wygrodzonych pomieszczeń lub powierzchni;
  5. zabrania się zwiedzania bez obecności przewodnika/ pracownika muzeum;
 3. Na obszarze parku dworskiego, w strefach zadrzewionych zabrania się:
  1. poruszania poza alejkami i ścieżkami(przedeptami);
  2. wchodzenia do stawów i cieków wodnych, łowienia ryb;
  3. przebywania na terenie parku w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, burza);
  4. wchodzenie na drzewa oraz łamanie gałęzi drzew i krzewów;
  5. uszkadzanie szaty roślinnej w tym zbierania grzybów, dziko rosnących roślin lub ich części oraz owoców;
 4. Wstęp oraz przebywanie na obszarze Muzeum mogą być zabronione osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu;
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
 5. Zgody dyrekcji Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
  1. wjazd wszelkich pojazdów na teren Muzeum;
  2. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);
  3. organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń.

§ 4

Bilety wstępu. Zwolnienia i ulgi

 1. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Muzeum, w kasach biletowych oraz na stronie internetowejwww.muzeum.wloclawek.pl .
 3. W jednym dniu tygodnia wstęp na teren Muzeum i zwiedzanie wnętrz są bezpłatne.
 4. Dzień, o którym mowa w ust.3 ustala Dyrektor Muzeum i podaje do wiadomości w sposób określony w ust.2.
 5. Skorzystanie z usług przewodnika w dniu, w którym wstęp na teren Muzeum i zwiedzanie wnętrz są bezpłatne wymaga wniesienia opłaty w wysokości jak za wstęp do Muzeum.
 6. Zasady i zakresy stosowania ulg w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum określają odrębne zarządzenia Dyrektora Muzeum.

§ 5

Fotografowanie i filmowanie

 1. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów .
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) wymaga uiszczenia przewidzianej w cenniku usług opłaty lub zawarcia pisemnej umowy.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga poinformowania Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
 5. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów i ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum.wloclawek.pl oraz w kasie Muzeum. Wyciąg
  z regulaminu umieszczony jest przed wejściem do Muzeum.
 2. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu Muzeum bez zwrotu należności za bilet.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu i/lub zaleceń pracowników Muzeum.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.muzeum.wloclawek.pl oraz w kasie Muzeum.
 6. Poprzez zakup biletu zwiedzający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Muzeum wizerunku zarejestrowanego
  na zdjęciu lub filmie tylko i wyłącznie do celów promocji.
 7. Niniejszy regulamin stanowi wyłączny i prawnie wiążący dokumenty regulujący zasady i warunki zwiedzania Muzeum. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji.
 8. Wszelkie uwagi i sugestie zwiedzający mogą przekazywać telefonicznie lub drogą elektroniczną do sekretariatu Dyrektora Muzeum. Dane kontaktowe na stronie internetowejwww.muzeum.wloclawek.pl

Dyrektor Muzeum
Piotr Nowakowski
Włocławek, 29 lipca 2015 r.

Skip to content