MZKiD logo

Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce


Gdzie:
Skansen w Kłóbce
Kiedy:

We wtorek 13 grudnia 2022 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku podpisało umowę na finansowanie projektu „Rekonstrukcji młyna wodnego w Kłóbce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pierwsze wiadomości na temat młyna wodnego w Kłóbce pochodzą z 1489 r. , chociaż prawdopodobnie istniał on w tym miejscu wcześniej. Przez stulecia młyn był wielokrotnie przekształcany i ostatecznie został rozebrany w 1985 r. Do dzisiaj zachował się jaz wodny z fundamentami ostatniego młyna, na których zostanie zrealizowana planowana rekonstrukcja. Pierwotny młyn wodny w Kłóbce był typowym młynem wiejskim, o niedużej kubaturze. Przed rozbudową składał się z piwnicy i jednej kondygnacji i w takie właśnie postaci zostanie on odbudowany. Oprócz odtworzenia budowli zakłada się jej adaptację do celów muzealnych tj. pełną rekonstrukcję sprawności mechanicznej młyna i odtworzenia dawnego cyklu produkcyjnego i jego uruchomienie dla celów edukacyjnych. W obiekcie zostanie zastosowany najstarszy typ napędu na kamienie młyńskie – nasiębierne koło wodne, którego ruch obrotowy przekazywany jest za pomocą koła palecznego, cewia i wrzeciona na górny kamień młyński. Do sortowania mlewa służyć będzie skrzynia pytlowa, urządzenie niezwykle atrakcyjne dla przyszłej prezentacji pracy młyna.

Przekrój poprzeczny młyna z linią przemiałową

 

Celem projektu jest wykorzystanie unikatowych, lokalnych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kultury stanowiących podstawę dla rozwoju oferty turystycznej wykorzystującej podsiadane zasoby wodne (rzekę Lubienkę). Realizacja projektu niewątpliwie zwiększy atrakcyjność turystyczną Kłóbki i regionu i wpłynie również na ochronę i wzmacnianie potencjału posiadanych zasobów przy jednoczesnym przeciwdziałaniu ich degradacji.

Efektem projektu będzie rozszerzenie oferty turystycznej Kujawsko–Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce w oparciu o rzekę Lubienkę, poprzez zagospodarowanie położnego w jej otoczeniu zabytkowego młyna wodnego na cele edukacyjne i muzealne. Wymierną korzyścią z realizacji projektu będzie zwiększenie atrakcyjności ekspozycji skansenowskiej, co przyczyni się do zwiększenia wzrostu liczby odwiedzających

Harmonogram projektu:

Działanie 1. Dokumentacja projektowa, zrealizowane

Działanie 2. Studium wykonalności, zrealizowane

Działanie 3. Przygotowanie i makroniwelacja terenu, w trakcie realizacji

Działanie 4. Wzmocnienie istniejącej konstrukcji fundamentów, w trakcie realizacji

Działanie 5. Zagospodarowanie terenu, listopad 2022 – wrzesień 2023

Działanie 6. Roboty budowlane (rekonstrukcja budynku młyna), styczeń – wrzesień 2023

Działanie 7. Rekonstrukcja linii przemiałowej młyna, marzec – wrzesień 2023

Działanie 8. Prace instalacyjne, sierpień – wrzesień 2023

 

 

Zadanie pn. Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie  6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Całkowita wartość projektu – 2 888 361,35 zł,  wkład Funduszy Europejskich:– 2 007 662, 88 zł.

Skip to content