Muzeum Historii Włocławka

Muzeum Historii Włocławka jest nieczynne dla zwiedzających z powodu remontu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo po rozwinięciu zakładki poniżej.

Obiekt jest w trakcie modernizacji i rozbudowy MHW na podstawie umowy nr WP-II-B.433.4.8.2017 z dnia 19.01.2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” nr RPKP.04.04.00-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

INWESTYCJA POLEGA na:

dokończeniu prac remontowych, obejmujących m.in. konieczne zabezpieczenie przeciwwodne piwnic, remont elewacji i montaż osprzętu elektrycznego, a także na zabudowaniu wolnej przestrzeni od istniejącego budynku Muzeum Historii Włocławka w kierunku południowym. Wymiar projektowanej zabudowy wyniesie 222,61 m2. Projekt jest trzecim etapem modernizacji MHW niezależnym od dwóch poprzednich, ale koniecznym dla zakończenia całości prac i przywrócenia Wnioskodawcy jego funkcji.

 

CELEM OGÓLNYM Projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności woj. kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców tego regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury kultury, do której należy Muzeum Historii Włocławka, zwiększenie standardu i dostępności świadczonych usług w zakresie kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

 

CELEM GŁÓWNYM Projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności Muzeum Historii Włocławka poprzez jego modernizację i rozbudowę z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowana jest rozbudowa o część wyposażoną w salę audytoryjno-wystawienniczą, służącą do działalności edukacyjnej, hol recepcyjny, szatnia oraz zaplecze sanitarne. Układ komunikacyjny w nowopowstałym budynku zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Cele szczegółowe:

Stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej w MHW

Przywrócenie walorów historycznych zabudowań MHW

Stworzenie dodatkowej przestrzeni dla obsługi ruchu turystycznego oraz działań edukacyjnych

Przywrócenie funkcji kulturalnych w MHW

Przywrócenie funkcji turystycznych w MHW

Zwiększenie ruchu turystycznego w MHW

Zwiększenie ruchu turystycznego w woj. kujawsko-pomorskim

Zwiększenie liczby imprez kulturalno-rozrywkowych w MHW

Zwiększenie liczby imprez kulturalno-rozrywkowych woj. kujawsko-pomorskim

Ożywianie aktywności kulturalnej mieszkańców Włocławka i woj. kujawsko-pomorskiego

Umożliwienie organizacji wystaw czasowych i imprez kulturalnych na większą skalę

Poprawienie warunków udostępniania i eksponowania muzealiów

Zapewnienie dostępu do usług infrastruktury kultury o zadowalającej jakości

Promocja rozwoju turystyki poza obszarami dominującymi w ruchu turystycznym w woj. kujawsko-pomorskim(Bydgoszczy i Toruniu)

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej wraz z nową przestrzenią ekspozycyjną. Jednocześnie zostaną przywrócone walory historycznych zabudowań oraz powstanie dodatkowa przestrzeń dla obsługi ruchu turystycznego oraz działań edukacyjnych. Jednoczesna rozbudowa umożliwi organizację wystaw czasowych i imprez kulturalnych. Ponadto nastąpi poprawa warunków udostępniania i eksponowania muzealiów. Zaś dodatkową wartością będzie wyposażenie kompleksu budynków MHW w zaplecze recepcyjne oraz sanitarne, a także dostosowanie jego przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu: 3 222 512,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 388 004,63 zł

 

EFRR3

 

 

Szczególnie polecamy:

  • Automatyczne przewijanie:


Aktualności:

POWRÓT KOMPOZYCJI CERAMICZNEJ AUTORSTWA ELŻBIETY PIWEK-BIAŁOBORSKIEJ DO MHW

Kolejnym obiektem przekazanym do MHW po zakończeniu prac konserwatorskich jest mozaikowe przedstawienie wyobrażające naczynia ceramiczne, zamknięte w metalowych ramach. Znalazło […]

DZIEŁO WITA PŁAŻEWSKIEGO ODZYSKUJE DAWNY BLASK

Wraz z pracami remontowymi trwającymi w Muzeum Historii Włocławka, równolegle prowadzone są prace konserwatorskie przy ceramicznym fryzie autorstwa Wita Płażewskiego. […]

Wystawy:

Z KOŚCI NASZYCH POWSTANĄ MŚCICIELE…

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego 1863-1864 w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 […]

Wystawa pokonkursowa „Solidarność pamięta …”

W Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 prezentowana jest wystawa prac biorących udział w konkursie literacko-plastycznym pt. „SOLIDARNOŚĆ PAMIĘTA […]