Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna…


gdzie: Gmach Główny - kiedy: wystawa stała

Dział Archeologiczny włocławskiego muzeum przygotował wystawę pt. „Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”.

Celem wystawy jest prezentacja wszelkiej ceramiki jako podstawowej kategorii źródeł archeologicznych pochodzących z regionu kujawsko-dobrzyńskiego, gromadzonych przez nasze muzeum od początku jego istnienia (1909 r.).

Zakres czasowy prezentowanych zabytków obejmuje okres od pojawienia się na naszych ziemiach ok. 7 tysięcy lat temu we wczesnym neolicie, wyrobów ceramicznych, aż po przełom średniowiecza i nowożytności – XV/XVI w.

Wystawa zawiera kilkaset zabytków związanych niemalże ze wszystkimi kulturami archeologicznymi występującymi w naszym regionie, od neolitycznych kultur wstęgowych pierwszych rolników (k. ceramiki wstęgowej rytej i kłutej oraz k. lendzielska) poprzez megalityczne kultury środkowego neolitu (k. pucharów lejkowatych i k. amfor kulistych), wczesnobrązowe kultury – k. iwieńska i trzciniecka, kulturę łużycką z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, kulturę pomorską z wcz. ep. żel., kultury schyłku starożytności – k. przeworska z przełomu er (młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich na Kujawach) i kultura wielbarska z okresu wpływów rzymskich na ziemi dobrzyńskiej, aż po wczesnopolską kulturę okresu wczesno- i późnośredniowiecznego.

 
Fot. Ewa Jabłońska

Większość prezentowanych eksponatów stanowią oryginalne, ręcznie lepione
(okres pradziejowy) oraz toczone na kole (średniowiecze) naczynia (wyjątkowo
ich kopie), pozostałe zaś reprezentują inną niż garncarska wytwórczość ceramiczną
związaną z tkactwem – przęśliki i ciężarki tkackie, szeroko rozumianym budownictwem – polepa i płytki posadzkowe oraz szeroko pojmowaną estetyką – ceramiczne paciorki, jako elementy dawnej biżuterii.

Prezentowane po raz pierwszy w takim ujęciu, w historii wystawiennictwa archeologicznego naszego muzeum, zbiory w niewielkiej części pochodzą z darów (również tych najwcześniejszych – do 1939 roku), zaś w większości z różnego rodzaju badań archeologicznych prowadzonych w naszym regionie na dziesiątkach stanowisk
archeologicznych przez szereg instytucji archeologicznych, w tym także istniejący od 1967 roku i nieprzerwanie do chwili obecnej prowadzący badania wykopaliskowe Dział
Archeologiczny naszego muzeum.

Część zwykle mniejszych, pojedynczych zabytków zaprezentowana jest w tradycyjnych gablotach, inne występujące w tzw. zespołach zwartych (np. groby) pokazane są w postaci rekonstrukcji obiektów, głównie grobów tych kultur archeologicznych, których przedstawiciele zwykli wyposażać groby w ceramikę.

Walorem edukacyjnym, kierowanej głównie do młodzieży szkolnej wystawy, jest prezentowana na planszach grafika z niewielką warstwą tekstową, prowadząca zwiedzającego przez opatrzony datami bezwzględnymi epok, okresów i kultur, chronologiczny układ dziejów naszych ziem z uwypukleniem zasięgów poszczególnych kultur i charakterystycznych dla nich tzw. form przewodnich ceramiki.

Lekcja muzealna prowadzona na ekspozycji:
Temat: „Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”
Koszt: bilet wstępu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 20 zł od grupy
Kontakt: Paweł Sobczyk, tel. (0-54) 232-67-43, Dział Oświatowy, tel. 54 232-30-01.

Warsztaty dla grup przedszkolnych i klas I-III:
Temat: „Lepienie naczyń z gliny”
Dzieci poznają, w jaki sposób powstawały pierwsze formy gliniane, sposoby ich wykonania, ozdabiania i wypalania. Na koniec zajęć uczestnicy wykonują własną, tradycyjną formę z plasteliny.
Koszt: bilet wstępu – 2 zł od osoby (nie dotyczy przedszkoli) + opłata za udział w zajęciach – 5 zł od osoby. Organizatorzy zapewniają materiały.
Kontakt:Ewa Jabłońska, tel. 54 232-30-01.

Scenariusz wystawy – Paweł Sobczyk
Komisariat wystawy – Krystian Łuczak, Paweł Sobczyk
Oprawa plastyczna – Magdalena Kolanowska
Miejsce prezentacji – Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
Czas trwania – 22 października 2010 – 27 lutego 2011

Sponsor Muzeum